Algemeen
9 november 2019
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 12-11-2019
Lees verder... Aangepaste ALV-agenda!

Heesch, 29 oktober 2019 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op dinsdag 12 november 2019 om 20.00 uur. De Ledenvergadering vindt plaats in de kantine van onze vereniging. 
 
 
De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit: 
 
 1. Opening  

2. De eerste 100 dagen van het bestuur

3. Statutenwijziging 

4. Notulen Ledenvergadering 5 november 2018  

    Notulen extra Ledenvergadering 20 juni 2019  

5. Jaarverslag van het bestuur  

6. Verslag penningmeester  

7. Verslag leden kascommissie  

8. Dechargeren penningmeester  

9. Benoeming leden kascommissie  

10. Contributie  

11. Bestuursverkiezingen, aftredend volgens rooster *

12. Mededelingen

13. Rondvraag

14. Sluiting 
 
Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs.  Mocht u echter verhinderd zijn, wordt u verzocht u af te melden bij Petra van Zoggel per e-mail: secretaris@hvch.nl 
 
Namens het bestuur van v.v. H.V.C.H.

Petra van Zoggel, secretaris 
 
 
* Rooster van aftreden van het bestuur; Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.  
 
 
Het jaarverslag 2018/2019 van het bestuur en de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 5 november 2018 en de notulen van de extra Algemene Ledenvergadering d.d. 20 juni 2019 liggen twee weken voor datum van de vergadering ter inzage achter de bar in de kantine. 

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Eerstvolgende wedstrijd HVCH 1

Geen wedstrijd op het programma.

Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsoren